Nemokamas DPD pristatymas visoje Lietuvoje, perkant nuo €50.00!
Turite klausimų? Maloniai kviečiame kreiptis.
Prekes ir krepšelius nuo €80.00 galite įsigyti lizingu.

Apsipirkimo sąlygos ir taisyklės

Šios, UAB „Inovacinės sistemos“, žemiau pateikiamos prekių pirkimo/pardavimo taisyklės yra pilnas sąlygų, galiojančių tiek Jums (pirkėjui), tiek ir UAB „Inovacinės sistemos“ (pardavėjui) rinkinys. Jei norite skaityti tik jus dominančią potemę, prašome rinktis iš sąrašo esančio kairėje (papildoma informacija skirsnis).

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas inovacinessistemos.lt el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
1.3.3. Juridiniai asmenys;
1.3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5. punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma UAB „Inovacinės sistemos“ duomenų bazėje taip pat, popieriniu formatu, įmonės elektroninės prekybos skyriuje.

2. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. Užsiregistruodamas UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. Nesiregistruodamas UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.6. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
2.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką info@insy.lt arba paskambindamas telefonu +370 608 82423. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1 - 2 darbo dienas).
2.8. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.
2.9. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. 
2.10. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje www.insy.lt (www.inovacinessistemos.lt), teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo stilingai.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Mes siunčiame kelis kartus per mėnesį naujienlaiškį kliento nurodytu el. paštu ir sudarome galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).
2.11. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
2.12. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
2.13. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo/pardavimo sutarties su inovacinessistemos.lt el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturioliką) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; daugiau informacijos VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje https://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktas.).
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (tel./el. paštu).
3.7. Pirkėjas, naudodamasis inovacinessistemos.lt el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.

5.1. UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, nebent šį el. parduotuvė nepasiekiama dėl techninių darbų.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos inovacinessistemos.lt el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. ATSISKAITYMAS PER SAUGIĄ MOKĖJIMO SISTEMĄ PAYSERA.LT – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pigiausias, greičiausias, saugiausias bei lengviausias būdas pinigų pervedimui. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi turėti prieigą prie savo banko sąskaitos internetu (internetinė bankininkystė). Pinigus Pirkėjas perveda į UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą PAYSERA sistemoje. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
5.4.2. ATSISKAITYMAS BANKINIU PAVEDIMU – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas vietininį mokėjimo pavedimą tiesiogiai padaro į UAB „Inovacinės sistemos“ „SwedBank“ banko sąskaitą. Rekvizitai pavedimui pateikiami prieš patvirtinant užsakymą, taip pat nurodomi ant išankstinės bei PVM sąskaitų-faktūrų. Nesinaudojantis elektronine bankininkyste klientas gali sąskaitą atsispausdinti ir pavedimą padaryti savo banko skyriuje. Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo el. laiške. Banko taikomi mokęsčiai už pinigų pervedimą į UAB „Inovacinės sistemos“, „SwedBank“ sąskaitą nėra įtraukiami į kliento sąskaitą už prekes. Pardavėjas neatsako už tokių mokęsčių taikymą ir/ar dydį. Prieš darydami bankinį pavedimą įsitikinkite, kad patvirtinote užsakymą bei gavote tai patvirtinantį elektroninį laišką, kitokiu atveju sistemoje užsakymas neužregistruojamas.
5.4.3. ATSISKAITYMAS GRYNAISIAIS PINIGAIS, ATSIIMANT PREKES – jei prekes pirkėjas atsiima pats, UAB „Inovacinės sistemos“ biure, be jokio papildomo mokęsčio galimas atsiskaitymas tiesiogiai pardavėjui. Atsiskaitymas atsiimant prekes ir mokant banko kortele aprašomas punkte
5.4.6. Apie galimybę atsiimti prekes, atitinkamų specifikacijų ar estetinių prekės savybių keitimą, papildomus laukimo ir pristatymo terminus bei prekių nebuvimą pirkėjas informuojamas el. laišku arba telefoniniu skambučiu. Pardavėjas negarantuoja prekių paruošimo atsiėmimui, nesant to patvirtinančio skambučio ar laiško.
5.4.4. ATSISKAITYMAS GRYNAISIAIS PINIGAIS KURJERIUI, ATSIIMANT PREKES – jei pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo per kurjerius paslaugą, atsiskaityti galima ir atsiimant prekes, jas įteikiančiam kurjeriui. Tokia paslauga papildomai kainuoja €1 ir yra įtraukiama į kliento sąskaitą.
5.4.5. ATSISKAITYMAS KORTELE KURJERIUI, ATSIIMANT PREKES – jei pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo per kurjerius paslaugą, atsiimant prekes galima atsiskaityti ir banko kortele. Tokia paslauga papildomai kainuoja €1.99 ir yra įtraukiama į kliento sąskaitą.
5.4.6. ATSISKAITYMAS BANKO KORTELE, ATSIIMANT PREKES MŪSŲ BIURE – jei prekes pirkėjas atsiima pats, UAB „Inovacinės sistemos“ biure, be jokio papildomo mokęsčio, galimas atsiskaitymas banko kortele. Apie galimybę atsiimti prekes, atitinkamų specifikacijų ar estetinių prekės savybių keitimą, papildomus laukimo ir pristatymo terminus bei prekių nebuvimą pirkėjas informuojamas el. laišku arba telefoniniu skambučiu. Pardavėjas negarantuoja prekių paruošimo atsiėmimui, nesant to patvirtinančio skambučio ar laiško.
5.4.7. NAUJIENA! ATSISKAITYMAS LIZINGU (IŠSIMOKĖTINAI) – Ypač patogu, negalintiems arba nenorintiems mokėti visos sumos iš karto. Įsigyti prekes lizingu galite tiek mūsų el. parduotuvėje, tiek mūsų parduotuvėje gyvai, adresu V. Kudirkos g. 20, Vilniuje. Jei pirkėjo prekių krepšelio vertė yra didesnė nei €80.00, arba perkate prekę, kainuojančią daugiau nei €80.00, galite sumą grąžinti dalimis, pagal jūsų norimą terminą, galimybes ir norus mokėti tam tikro dydžio sumą kiekvieną mėnesį. Lizingu prekes įsigyti gali tik mokūs, pilnamečiai asmenys, turintys savo pilnametystę patvirtinantį oficialų, valstybinį dokumentą (vairuotojo pažymėjimas, asmens tapatybės kortelė, pasas ir t.t.). Finansavimo terminas - iki 36 mėn. Norintys įsigyti prekes išsimokėtinai, užpildę užsakymą pasirenka apmokėjimo būdą UAB „SB LIZINGAS“. Paspaude patvirtinti užsakymą, esate nukreipiami į paslaugų teikėjo puslapį, kur vadovaujatės tolesnėmis instrukcijomis. Jūsų užsakymą pradėsime vykdyti tik tuomet, kai gausime patvirtinimą iš UAB „SB LIZINGAS“, kad jūsų paraiška patvirtinta, o sutartis pasirašyta. Paslaugą teikia įmonė UAB „SB LIZINGAS“ dėl papildomų sąlygų ir įkainių, prašome vadovautis sutartimi ir sąlygomis, kurias jums pateikia ši įmonė. Informacija pateikiama skačiuoklėje prie prekių yra informacinio pobūdžio, pagal jūsų individualų mokumą ir galimybes bei pasirinktą išsimokėjimo terminą, mokėtina suma, mėnesinis įmokos dydis ir kitos sumos keičiasi. Mokėtinos sumos nurodomos prieš pasirašant sutartį. Kai taikomos akcijos nemokamoms lizingo paslaugoms, be pabrangimo tam tikrai prekių grupei, ar prekei, apie tokį lizingavimą pranešama prie tos prekės, prašome vadovautis nurodymais prie prekių. DĖMESIO! PAGAL LR ĮSTATYMUS LIZINGO IR PASKOLŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYTI NEGALIMA NUO 22:00 VALANDOS VAKARO IKI 7:00 RYTO.
5.5. Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo bankiniu pavedimu bei atsiskaitymo per PaySera.lt paslaugas, įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.
5.6. Pardavėjas pirkėjui išrašo sąskaitos faktūros elektroninį variantą, išankstinės sąskaitos variantas, nurodytu el. paštu, gaunamas iš karto po užsakymo patvirtinimo. Galutinė sąskaita faktūra išrašoma po apmokėjimo, popierinis tokios sąskaitos variantas įteikiamas kartu su prekėmis, elektroninis - išsiunčiamas el. paštu.

6. Prekių pristatymas

Pirkėjas, kurio prekių pristatymas ir/ar jo sąlygos netenkina bei nedomina, prekes gali atsiimti pats, UAB „Inovacinės sistemos“ biure. 
Tokia galimybė aktuali ir tiems, kurie nori papildomos konsultacijos, produktų peržiūros ir įvertinimo gyvai. Adresu V. Kudirkos g. 20, Vilniuje. Papildomos informacijos kur esame įsikūrę prašome ieškoti KONTAKTUOSE. Darant užsakymą Jums tereikia nurodyti, kad prekes pirkėjas atsiims pats. Apie galimybę atvykti atsiimti prekių pirkėjas informuojamas telefono skambučiu arba el. laišku. Pardavėjas negarantuoja ir neturi atsakomybės, kad prekės bus paruoštos atsiėmimui, jei pirkėjas atvyksta nesulaukęs informuojančio skambučio arba el. laiško. Iškilus klausimams dėl prekių kiekio ir atsiėmimo galimybių maloniai kviečiame susisiekti klientų aptarnavimo telefonu +370 608 82423. 

6.1. Pirkėjas, kurio apmokėjimo už produktus suma viršyja €50, turi teisę į nemokamą prekių pristatymą, jo nurodytų adresu.
6.1.2. Standartinio pristatymo kaina, €2.99. Toks pristatymas yra vienas iš pirkėjui siūlomų prekių atsiėmimo būdų, kai prekių suma neviršyja €50. Pristatymas vykdomas pirkėjo nurodytų adresu.
6.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.4. Visas prekes pristato UAB „DPD“ tarnyba Jūsų užsakymo informacijoje nurodytu adresu.
​6.5. Siuntos klientams yra pristatomos darbo dienomis trimis intervalais, jūsų patogumui. Numatytasis pristatymo laikas nuo 8:00 iki 16:00 valandos. Norėdami pasirinkti galimą terminą, prašome tai nurodyti užsakymo komentaruose. Nenurodžius pageidaujamo pristatymo laiko, pristatymas vykdomas numatytuoju laiku. Galimi pristatymo intervalai: 8:00 - 14:00 valandomis, 14:00 - 18:00 valandomis bei 18:00 - 22:00, šie intervalai galioje tik didžiuosiuose šalies miestuose. 
6.6. Konkrečios valandos, kada pristatyti užsakymą, kurjeriui nurodyti nėra galimybės.
6.7. Preliminarus pristatymo terminas dienomis yra nurodytas kiekvienos prekės aprašyme.
6.8. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes per 7 darbo dienas. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.8.1. Prekės esančios pardavėjo sandėlyje pirkėjui, po užsakymo apmokėjimo, pristatomos jau kitą darbo dieną visoje Lietuvos teritorijoje. Tai galioja, jei užsakymas suformuojamas iki 15:00 valandos, kuomet prekės iš sandėlio pateikiamos kurjerių tarnybai. Po šio termino padaryti užsakymai traktuojami jau kitai darbo dienai. Sėkmingai išsiuntus prekes, pirkėjas informuojamas automatine žinute el. paštu. Prekės kitą darbo dieną pristatomos tik esant tokioms sąlygoms:
6.8.1.1. Užsakymas suformuojamas iki 15:00 valandos, darbo dienomis ir yra iš karto apmokamas bankiniu pavedimu arba saugia mokėjimų sistema PaySera.lt;
6.8.1.2. Užsakymas suformuojamas iki 15:00 valandos, darbo dienomis ir yra pasirinktas mokėjimo grynaisiais kurjeriui atsiskaitymo būdas;
6.8.1.3. Užsakytos prekės yra pardavėjo sandėlyje, bet kokiu kitu atveju galioja įprastinės prekių pristatymo taisyklės;
6.8.2. Jei užsakymas suformuojamas iki 15:00 valandos, darbo dienomis, tačiau bankinio pavedimo, arba saugios mokėjimų sistemos PaySera.lt pagalba apmokamas vėliau, užsakymo išsiuntimas perkeliamas į sekančią darbo dieną, gavimo terminas nukeliamas dviem darbo dienomis.
6.8.4. Bet kuris apmokėjimas įvykdytas už užsakymą po 15:00 valandos, darbo dienomis, arba bet kuriuo metu ne darbo dienomis, užsakymo išsiuntimo terminą nukelia į sekančią darbo dieną.
6.9. Tuomet, kai prekės pristatomos iš sandėlių užsienio valstybėse, pristatymas gali užtrukti apie 8 - 15 darbo dienų.
6.10. Jei prekė pristatoma pagal spec. užsakymą, pristatymo terminą suderinsime atskirai, tačiau maksimali pristatymo trukmė paprastai neviršija 3 - 4 savaičių. Atskirų prekių pristatymo terminai gali skirtis. Preliminarus terminas yra nurodomas kiekvienos prekės kortelėje. Užsakytos kelios prekės gali būti pristatomos atskiromis siuntomis.
6.11. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.12. Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti išorinę siuntos būklę dar dalyvaujant kurjeriui. Pastebėjus bent menkiausią siuntos pažeidimą, yra būtina surašyti pastabas apie siuntos pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą.
6.13. Priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota kokybiška ir tokiu atveju pretenzijos dėl prekės išorinių pažeidimų nebebus priimamos. Bet kuriuo atveju, įsipareigojimai dėl prekės garantijos lieka galioti.
6.14. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.15. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
6.16. Dėl prekių pristatymo už Lietuvos ribų prašome susisiekti el.paštu insy@insy.lt dėl pristatymo sąlygų bei kainos Jums parašysime asmeniškai.
6.17. Standartinė prekių pristatymo kaina negalioja kai prekės svoris viršyja 10 kg. Pristatant tokią prekę susisieksime su Jumis asmeniškai.
6.18. Pristatant prekes į Kuršių Neriją, be išimčių galioja papildomas, €17.50 mokęstis. Pristatant siuntą į Kuršių Neriją susisieksime su Jumis asmeniškai.
6.19. Pristatymui DPD tarnyba teikiame ir pristatymo į DPD siuntų taškus paslaugą. Šis pristatymo būdas kainuoja €1.99, o jei įsigyjate prekių už €50.00 ir daugiau - nemokamas. DPD siuntų taškai yra įsikūrę didžiuosiuose Lietuvos miestuose, įvairiose įmonėse ir parduotuvėse. Pasirinkimas itin platus, galite išsirinkti sau tinkamiausią ir patogiausią. Siuntos į taškus pristatomos per 1-2 d.d. Atsiimant siuntą reikia su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siunta įteikiama tik asmeniui, kurio vardas ir pavardė nurodomi užsakyme. Apie pristatytas į siuntos tašką prekes informuojama SMS žinute. Siunta DPD siuntos taške saugoma 7 kalendorines dienas.

7. Prekių kokybės ir garantijos, garantinis aptarnavimas
Elektronikos prekėms taikoma standartinė europos sąjungos, 24 mėn. garantija. Prekių garantinis aptarnavimas vykdomas tik užpildžius garantinį taloną, neužpildžius talono prekės nepriimamos. Prašome atsisiųsti: WORD, PDF, PAVEIKSLĖLIS (išsirinkite jums patogiausią variantą). Užpildytą taloną prašome atsiųsti adresu insy@insy.lt, temoje nurodant: Garantiniam aptarnavimui ir savo užsakymo numerį, pvz. #9999. Taloną būtina pridėti prie garantiniam aptarnavimui pristatomų prekių (tai nebūtina, jei prie prekių nurodysite užsakymo numerį, o talonas bus išsiųstas mūsų el. paštu). Atkreipkite dėmesį, kad prekės garantiniam aptarnavimui turi būti pristatomos kliento lėšomis. Esant jūsų pageidavimui (pažymima garantiniame talone), mes galime prekes paimt bei grąžinti norimu adresu, vienas kurjerio atvykimas kainuoja €2.99 visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją, gyvenantys ten, maloniai kviečiami susisiekti papildomai). Sumą už prekių paėmimą, parvežimą arba abi paslaugas reikia apmokėti pagal išrašytą sąskaitą, neapmokėjus - kurjeris neatvyks paimti, arba negrąžins sutaisytų prekių. Galite rinktis tiek ir paėmimą tiek ir grąžinimą (tokiu atveju mokama suma būtų €5.98), arba prekes pristatyti į garantinį aptarnavimą bei iš jo atsiimti, savo lėšomis ir norimais būdais. Prekes pristatant patiems prašome jas atitinkamai ir saugiai supakuoti, iki prekių gavimo neprisiimame atsakomybės už jų būklę, prekes siunčiant paštu ir panašiomis paslaugomis - išsaugokite siuntos numerį, jį nurodykite laiške. Prekės garantiniam aptarnavimui priimamos mūsų biuro adresu KONTAKTUOSE. Po prekių gavimo, būklė ir gedimai patikrinami bei nustatomi per 5 (penkias) darbo dienas. Garantinis taisymas gali užtrukti iki dviejų savaičių (dešimties darbo dienų), tačiau, priklausomai nuo taisymo darbų sudėtingumo terminas gali prailgėti arba sutrumpėti. Apie ilgesnį terminą klientą informuojame, klientą informuojame ir apie sutaisytas prekes. Terminas gali prailgti dėl reikalingų detalių ir pakaitinių komponentų importavimo tiesiogiai iš gamintojo, nenumatytų ir papildomų remonto darbų. Jei produktui nustatomas sudėtingas garantinis gedimas, reikalaujantis gamintojo taisymo, produktas keičiamas nauju iš karto. Jei prekei nustatomas gedimas atitinkantis ne garantinį, atsiradęs dėl vartotojo kaltės ir/ar netinkamo naudojimo už gedimo taisymą, detales reikalingas gedimui pašalinti ir papildomus darbus susimoka klientas. Už tokius darbus išrašoma sąskaita, kurios neapmokėjus, sutaisytas produktas klientui nėra grąžinamas. Prieš atliekant darbus ir apie papildomas remonto išlaidas klientai visada informuojami, susisiekiant, jokie darbai už kuriuos turite mokėti nepradedami vykdyti be jūsų sutikimo, atsisakius remonto prekių grąžinimo išlaidos padengiamos jūsų pačių, pagal išsiuntimo tvarką. Maloniai kviečiame susipažinti ir su toliau pateikiamomis taisyklėmis ir tik su jomis sutinkant pildyti garantinį taloną:

7.1. Kiekvienos UAB „Inovacinės sistemos“ el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
7.5. Visoje ES galiojanti direktyva 1999/44/EC numato ne trumpesnį nei 24 mėn. garantinį laikotarpį. Atskirais atvejais gamintojas gali nustatyti trumpesnį arba ilgesnį terminą. Tokiu atveju taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis.
7.6. Pateikiant prekę garantiniam remontui pakanka turėti pirkimo dokumentą (sąskaita-faktūra) arba užpildytą garantinį taloną.
7.7. Atlieka autorizuoti serviso centrai. Pirkėjas prekes turi pristatyti pats. Stambios buitinės technikos kokybė gali būti įvertinta ir pirkėjo namuose.
7.8. Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.
7.9. Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad pakanka turėti pirkimo dokumentą (kasos čekis, sąskaita-faktūra ar lizingo sutartis), jei juose yra tiksliai nurodytas gaminys. Toks dokumentas patvirtina prekės įsigijimo datą ir asmenį, kuris įsigijo įrangą. Pardavėjo garantinį taloną papildomai pateikti būtina tik jei pirkimo dokumente nėra tiksliai nurodytas įrangos modelis (tuomet garantiniame dokumente turi būti nurodyti įrangos identifikavimo duomenys).
7.10. PVM sąskaitą - faktūrą gausite el.laišku automatiškai, kai Jūsų užsakymo statusas bus patvirtintas įvykdytu. 
7.11. Atskirus garantinius dokumentus papildomai naudoja tik dalis gamintojų. Garantiniai dokumentai gali būti siunčiami atskirai nuo prekių. Prekes siunčiame tiesiai iš sandėlio, todėl garantiniai dokumentai pakuotėje gali būti neužpildyti. Tokiu atveju galite pristatyti juos inovacinessistemos.lt biuro adresu ir mes išsiųsime juos užpildytus.
7.12. Klientas visuomet turi teisę kreiptis į UAB „Inovacinės sistemos“ ir mes pasistengsime suteikti operatyvią pagalbą ar reikiamą informaciją dėl prekės remonto. Kreipiantis prašome nurodyti užsakymo numerį, pirkimo datą, pirkėjo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą.
7.13. Tais atvejais, kai prekė yra nepataisoma,ne dėl kliento kaltės autorizuotas servisas pateikia pažymą. 
7.14. Klientas turi teisę pasikeisti į kitą tokią pačią ar bet kokią kitą tinkamą prekę arba UAB „Inovacinės sistemos“ įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus.

8. Prekių ir/ar pinigų grąžinimas ir keitimas
Norintys grąžinti ar pakeisti prekes maloniai kviečiami perskaityti prekių grąžinimo taisykles apačioje. Jei pirkėjas nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir jomis nesivadovauja arba grąžinama prekė neatitinka reikalavimų, nurodomų taisyklėse žemiau, parduotuvė gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Norintys grąžinti prekę turi atsisiųsti šią prekių grąžinimo formą: WORD, PDF, PAVEIKSLĖLIS (išsirinkite jums patogiausią variantą), užpildyti ir atsiųsti klientų aptarnavimo elektroniniu paštu insy@insy.lt. Nekokybiškas prekes keičiame arba priimame atgal savo lėšomis, prekes priima ir mums parveža kurjeriai, jūsų pageidaujamu adresu, nurodomu grąžinimo formoje. SVARBU! Jei norite grąžinti kokybiškas ir pagal gamintojo reglamentuojamas specifikacijas veikiančias prekes, už prekių parvežimą teks sumokėti, arba išsiųsti prekes savo lėšomis/pristatyti jas patiems. Pinigai už prekes nebus grąžinami, kol negausime prekių. Jei prekes grąžinate mūsų parduotuvėje, užpildytą formą prašome turėti su savimi, arba prieš atvykstant grąžinti, elektroninį, užpildytą variantą atsiųsti mūsų klientų aptarnavimo el. paštu insy@insy.lt. FORMĄ SIUNČIANT KLIENTŲ APTARNAVIMO PAŠTU, PATOGIAUSIA JA ATSAKYTI Į LAIŠKĄ APIE JŪSŲ UŽSAKYMĄ, KURIAME YRA GRĄŽINAMOS PREKĖS. JEI RAŠOTE NAUJĄ LAIŠKĄ, PRAŠOME TEMOJE NURODYTI PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR SAVO UŽSAKYMO NUMERĮ (ID) PVZ. #9999Apie kurjerio atvykimą paimti prekių arba galimybę atvykti grąžinti prekių gyvai susisieksime su jumis per 1 (vieną) darbo dieną, nuo formos gavimo. Prašome prekių nesiųsti patiems, neatvykti prekių grąžinti, nesulaukus skambučio, kad jūsų forma užregistruota ir galite atvykti grąžinti. Nepateikus užpildytos formos el. paštu, prekės nepriimamos.
DĖMESIO! Jei prekių dar negavote ir jos jums nebuvo išsiųstos, o tiesiog norite atšaukti užsakymą, maloniai kviečiame kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių KONTAKTUOSE. Jei užsakymą apmokėjote ir prekių dar negavote, tačiau norite atšaukti užsakymą ir atgauti sumokėtus pinigus, prašome užpildyti pinigų grąžinimo formą: WORD, PDF, PAVEIKSLĖLIS (išsirinkite jums patogiausią variantą) ir atsiųsti klientų aptarnavimo elektroniniu paštu insy@insy.lt. Pinigai grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų, tik gavus jūsų formą, šią formą galite atsiųsti atsakydami laišku į informaciją apie prekes, jei rašote naują laišką prašome temoje nurodyti: Pinigų grąžinimas ir savo užsakymo numerį, pvz. #9999.

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; daugiau informacijos VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje https://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punkte.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
8.3. Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti pirkėjo išduotą įgaliojimą  trečiąjam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.
8.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.5.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.5.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.5.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos Apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.5.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
8.5.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.7. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.8. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
8.9. UAB „Inovacinės sistemos“ vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.
8.10. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, UAB „Inovacinės sistemos“ įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
8.11. Jei per garantijos terminą kliento įsigyta netinkamos kokybės prekė pakeičiama nauja tinkamos kokybės preke, pakeistajai taikomas likęs garantijos terminas, t.y. garantinis terminas nepratęsiamas.
8.12. SVARBU! Prekių grąžinimo tvarka netaikoma: Juridiniams asmenims, produktams su individualiais kliento pakeitimais, pagal pageidavimus, individualius užsakymus (pavyzdžiui spauda) sugadinančiais jų pirminę prekinę išvaizdą nepakeičiamai, individualiai užsakytoms prekėms, prekėms kurios buvo sugadintos kliento, prekėms neatitinkančioms aukščiau išvardintų grąžinimo standartų (sugadintos prekinės išvaizdos, su naudojimo, nusidėvėjimo žymėmis), prekėms grąžintinoms po 14 dienų grąžinimo laikotarpio, išimtis taikoma grąžinimo reikalavimų neatitinkančioms, tačiau nekokybiškoms prekėms.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis inovacinessistemos.lt el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei inovacinessistemos.lt el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie šios el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ar el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Rašyk
Skambink